بعضی وقتا مشکل از خود ماست !

واسه کسی که یه قدم واسمون برمیداره ، دو کیلومتر پیاده میریم :|


" منصور "